2017-09-18

Zadania i kompetencje

Zadania Powiatowej Stacji:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami:
     a) higieny środowiska,
     b) higieny pracy w zakładach pracy,
     c) higieny procesów nauczania i wychowania,
     d) higieny wypoczynku i rekreacji,
     e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
      f) higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) wykonywanie czynności kontrolnych;
3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
6) opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
13) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
14) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.

Kompetencje:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:
1. Wstępu na terenie miast i wsi do:
- zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń
i urządzeń wchodzących w ich skład,
- obiektów użyteczności publicznej, obiektów
handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości
oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich
skład,
- środków transportu i obiektów z nimi związanych,
- obiektów będących w trakcie budowy,
2. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
3. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych,
4. Pobierania próbek do badań laboratoryjnych,
5. Wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa,
6. Nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych naruszeń, wymagań higienicznych i zdrowotnych,
7. Unieruchomić zakład pracy lub jego część, zamknąć obiekt użyteczności publicznej, wyłączyć z eksploatacji środek transportu, wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjąć lub zaprzestać innych działań, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia,
8. Zlikwidować hodowlę lub chów zwierząt,
9. Do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach,
10. Zgłoszenie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi – jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić życia lub zdrowia ludzi,
11. Do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludności.

Powyższe zadania, kompetencje i uprawnienia wynikają z ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się